Evalueer uw niveau

Ontdek uw taalniveau volgens de Europese regelgeving van A0 tot C2. Hier klikken.

Vind uw opleiding

Van Aken tot Hasselt via Luik of Eupen, in minder dan 5 minuten de opleiding vinden die bij u past. Hier klikken.

Bekijk de lijst

Een overzicht Een overzicht van de 200 opleidingscentra in de Euregio

Behaal uw certificaat

Wenst u uw taalniveau internationaal te laten erkennen? Vind hier alle informatie over internationaal erkende taalniveau tests. Hier klikken

Taalniveaus

BabelReg_Niveaux_NL_2014828115411.jpgIk spreek een vreemde taal maar hoe ken ik mijn niveau?

Is er een gemakkelijke en vlugge manier om dit te weten?

 

U hebt een taal geleerd op school of in familiekring! Dank zij het Europees Referentiekader (ERK) kunt u heel snel uw niveau evalueren.

 

Het Europees referentiekader beschrijft, per niveau en in tabelvorm, de mondelinge en schriftelijke kennis en de vaardigheden voor de gekozen taal.

  • U bent basisgebruiker, uw niveau zal A1 of A2 zijn
  • U bent onafhankelijke gebruiker, uw niveau zal B1 of B2 zijn
  • U bent een vaardige gebruiker, uw niveau zal C1 of/zelfs C2 zijn

Elk niveau komt overeen met een reeks taken die de cursisten moeten beheersen.


  A1A2B1B2C1C2
BegrijpenLuisteren

Ik kan vertrouwde
woorden en basiszinnen
begrijpen die mezelf,
mijn familie en directe
concrete omgeving
betreffen, wanneer de
mensen langzaam en
duidelijk spreken.

Ik kan zinnen en
de meest frequente
woorden begrijpen die
betrekking hebben op
gebieden die van direct
persoonlijk belang zijn. Ik kan de belangrijkste
punten in korte,
duidelijke eenvoudige
boodschappen en aankondigingen
volgen.

Ik kan de hoofdpunten
begrijpen wanneer in
duidelijk uitgesproken
standaardtaal wordt
gesproken over vertrouwde
zaken die ik
regelmatig tegenkom op
mijn werk, school, vrije
tijd enz. Ik kan de hoofdpunten
van veel radioof
tv-programma’s
over actuele zaken of
over onderwerpen van
persoonlijk of beroepsmatig
belang begrijpen,
wanneer er betrekkelijk
langzaam en duidelijk
gesproken wordt.

Ik kan een langer betoog
en lezingen begrijpen en
zelfs complexe redeneringen
volgen, wanneer
het onderwerp redelijk
vertrouwd is. Ik kan de
meeste nieuws- en
actualiteitenprogramma’s
op de tv begrijpen.
Ik kan het grootste deel
van films in standaardtaal
begrijpen.

Ik kan een langer betoog
begrijpen, zelfs wanneer
dit niet duidelijk gestructureerd
is en wanneer
relaties slechts impliciet
zijn en niet expliciet
worden aangegeven.
Ik kan zonder al te veel
inspanning tv-programma’s
en films begrijpen.

Ik kan moeiteloos
gesproken taal begrijpen,
in welke vorm dan
ook, hetzij in direct
contact, hetzij via radio
of tv, zelfs wanneer in
een snel moedertaaltempo
gesproken wordt
als ik tenminste enige
tijd heb om vertrouwd
te raken met het accent.

Lezen

Ik kan vertrouwde
namen, woorden en
zeer eenvoudige zinnen
begrijpen, bijvoorbeeld
in mededelingen, op
posters en in catalogi.

Ik kan zeer korte
eenvoudige teksten
lezen. Ik kan specifieke
voorspelbare informatie
vinden in eenvoudige,
alledaagse teksten zoals
advertenties, folders,
menu’s en dienstregelingen
en ik kan korte,
eenvoudige, persoonlijke
brieven begrijpen.

Ik kan teksten begrijpen
die hoofdzakelijk
bestaan uit hoogfrequente,
alledaagse of aan
mijn werk gerelateerde
taal. Ik kan de beschrijving
van gebeurtenissen,
gevoelens en wensen
in persoonlijke brieven
begrijpen.

Ik kan artikelen en
verslagen lezen die
betrekking hebben op
eigentijdse problemen,
waarbij de schrijvers
een bepaalde houding
of standpunt innemen.
Ik kan eigentijds literair
proza begrijpen.

Ik kan lange en complexe
feitelijke en
literaire teksten begrijpen,
en het gebruik van
verschillende stijlen
waarderen. Ik kan
gespecialiseerde artikelen
en lange technische
instructies begrijpen,
zelfs wanneer deze geen
betrekking hebben op
mijn terrein.

Ik kan moeiteloos
vrijwel alle vormen
van de geschreven taal
lezen, inclusief abstracte,
structureel of linguïstisch
complexe teksten,
zoals handleidingen,
specialistische
artikelen
en literaire werken.

SprekenInteractie

Ik kan deelnemen aan
een eenvoudig gesprek,
wanneer de gesprekspartner
bereid is om
zaken in een langzamer
spreektempo te herhalen
of opnieuw te formuleren
en mij helpt bij het
formuleren van wat ik
probeer te zeggen. Ik
kan eenvoudige vragen
stellen en beantwoorden
die een directe behoefte
of zeer vertrouwde
onderwerpen betreffen.

Ik kan communiceren
over eenvoudige
en
alledaagse taken die een
eenvoudige en directe
uitwisseling van informatie
over vertrouwde
onderwerpen en activiteiten
betreffen. Ik
kan zeer korte sociale
gesprekken aan, alhoewel
ik gewoonlijk niet
voldoende begrijp om
het gesprek zelfstandig
gaande te houden.

Ik kan de meeste situaties
aan die zich kunnen
voordoen tijdens een
reis in een gebied waar
de betreffende taal
wordt gesproken. Ik kan
onvoorbereid deelnemen
aan een gesprek
over onderwerpen
die vertrouwd zijn,
of mijn persoonlijke
belangstelling hebben of
die betrekking hebben
op het dagelijks leven
(bijvoorbeeld familie,
hobby’s, werk, reizen en
actuele gebeurtenissen).

Ik kan zodanig deelnemen
aan een vloeiend en
spontaan gesprek, dat
normale uitwisseling
met moedertaalsprekers
redelijk mogelijk
is. Ik kan binnen een
vertrouwde context
actief deelnemen aan een
discussie en hierin mijn
standpunten uitleggen
en ondersteunen.

Ik kan mezelf vloeiend
en spontaan uitdrukken
zonder merkbaar naar
uitdrukkingen te hoeven
zoeken. Ik kan de taal
flexibel en effectief
gebruiken voor sociale
en professionele doeleinden.
Ik kan ideeën en
meningen met precisie
formuleren en mijn
bijdrage vaardig aan
die van andere sprekers
relateren.

Ik kan zonder moeite
deelnemen aan welk
gesprek of discussie
dan ook en ben zeer
vertrouwd met idiomatische
uitdrukkingen en
spreektaal. Ik kan mezelf
vloeiend uitdrukken en
de fijnere betekenisnuances
precies weergeven.
Als ik een probleem
tegenkom, kan ik mezelf
hernemen en mijn
betoog zo herstructureren
dat andere mensen
het nauwelijks merken.

Productie

Ik kan eenvoudige uitdrukkingen
en zinnen
gebruiken om mijn
woonomgeving en de
mensen die ik ken, te
beschrijven.

Ik kan een reeks uitdrukkingen
en zinnen
gebruiken om in eenvoudige
bewoordingen
mijn familie en andere
mensen, leefomstandigheden,
mijn opleiding
en mijn huidige of meest
recente baan te beschrijven.

Ik kan uitingen op een
simpele manier aan
elkaar verbinden, zodat
ik ervaringen en gebeurtenissen,
mijn dromen,
verwachtingen en ambities
kan beschrijven. Ik
kan in het kort redenen
en verklaringen geven
voor mijn meningen
en plannen. Ik kan een
verhaal vertellen, of de
plot van een boek of film
weergeven en mijn reacties
beschrijven.

 

Ik kan duidelijke, gedetailleerde
beschrijvingen
presenteren over een
breed scala van onderwerpen
die betrekking
hebben op mijn interessegebied.
Ik kan een
standpunt over een
actueel onderwerp verklaren
en de voordelen
en nadelen van diverse
opties uiteenzetten.

Ik kan duidelijke, gedetailleerde
beschrijvingen
geven over complexe
onderwerpen en daarbij
subthema’s integreren,
specifieke standpunten
ontwikkelen en het
geheel afronden met een
passende conclusie.

Ik kan een duidelijke,
goedlopende beschrijving
of redenering
presenteren in een stijl
die past bij de context
en in een doeltreffende
logische structuur, zodat
de toehoorder in staat
is de belangrijke punten
op te merken en te onthouden.

Schrijven

Ik kan een korte, eenvoudige
ansichtkaart
schrijven, bijvoorbeeld
voor het zenden van
vakantiegroeten. Ik kan
op formulieren persoonlijke
details invullen,
bijvoorbeeld mijn naam,
nationaliteit en adres
noteren op een hotelinschrijvingsformulier.

Ik kan korte, eenvoudige
notities en boodschappen
opschrijven. Ik kan
een zeer eenvoudige persoonlijke
brief schrijven,
bijvoorbeeld om iemand
voor iets te bedanken.

Ik kan eenvoudige
samenhangende tekst
schrijven over onderwerpen
die vertrouwd of
van persoonlijk belang
zijn. Ik kan persoonlijke
brieven schrijven waarin
ik mijn ervaringen en
indrukken beschrijf.

Ik kan een duidelijke,
gedetailleerde tekst
schrijven over een breed
scala van onderwerpen
die betrekking hebben
op mijn interesses. Ik
kan een opstel of verslag
schrijven, informatie
doorgeven of redenen
aanvoeren ter ondersteuning
vóór of tégen
een specifiek standpunt.
Ik kan brieven schrijven
waarin ik het persoonlijk
belang van gebeurtenissen
en ervaringen
aangeef.

Ik kan me in duidelijke,
goed gestructureerde
tekst uitdrukken en
daarbij redelijk uitgebreid
standpunten
uiteenzetten. Ik kan in
een brief, een opstel of
een verslag schrijven
over complexe onderwerpen
en daarbij de
voor mij belangrijke
punten benadrukken. Ik
kan schrijven in een stijl
die is aangepast aan de
lezer die ik in gedachten
heb.

Ik kan een duidelijke
en vloeiend lopende
tekst in een gepaste stijl
schrijven. Ik kan complexe
brieven, verslagen
of artikelen schrijven
waarin ik een zaak weergeef
in een doeltreffende,
logische structuur, zodat
de lezer de belangrijke
punten kan opmerken
en onthouden. Ik kan
samenvattingen van en
kritieken op professionele
of literaire werken
schrijven.

Source : http://taalunieversum.org/sites/tuv/files/downloads/gemeenschappelijk_europees_referentiekader.pdf